PKB

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


PKB

Produkt Krajowy Brutto (Gross Domestic Product – GDP) jest podstawowym miernikiem dochodu narodowego (miarą wielkości gospodarki). Pokazuje dynamikę zmian rozwoju gospodarczego danego kraju. W strefie euro publikowany jest dwukrotnie jako dane a po miesiącu rewizja danych. PKB dla Polski publikowany jest tylko jeden raz. Natomiast w USA dopiero trzeci odczyt jest ostateczny. W większości państw raport publikowany jest co kwartał jednak ze znacznym opóźnieniem. Pomimo tego ma ogromny wpływ na ocenę stanu gospodarki danego kraju w przyszłości. Jego wzrost powyżej oczekiwań świadczy o zbyt szybkim rozwoju gospodarki i może prowokować bank centralny do podniesienia stóp procentowych. Natomiast odczyt niższy świadczy o nadciągającej recesji i może sprowokować rozluźnienie polityki monetarnej. Produkt Krajowy Brutto podlega stałym zmianom, dzięki temu pomaga ocenić, w jakim stadium cyklu koniunkturalnego znajduje się gospodarka. Do wyliczenia Produktu Krajowego Brutto

można zastosować różne wzory;

a) od strony produkcyjnej

PKB = produkcja globalna kraju – zużycie pośrednie = suma wartości dodanej ze wszystkich gałęzi gospodarki narodowej.

b) od strony popytowej

PKB = konsumpcja + inwestycje + wydatki rządowe + eksport – import + zmiana stanu zapasów.

c) od strony dochodowej

PKB = dochody z pracy + dochody z kapitału + dochody państwa + amortyzacja.

Wylicza się:

 • PKB nominalny na podstawie bieżącej wartości pieniądza;
 • PKB realny (czysty) na podstawie realnej wartości pieniądza, uwzględniający wpływ inflacji. Wzrost lub spadek realnego PKB stanowi miarę wzrostu gospodarczego.

Żaden z nich nie odzwierciedla jednak poziomu zamożności społeczeństwa, ponieważ nie uwzględnia liczby ludności. Jako miarę dobrobytu powszechnie używa się wskaźnika, PKB per capita(czyli PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca).

Jest on jednak także krytykowany jako niedokładny wskaźnik dobrobytu, gdyż nie uwzględnia wielu czynników mających wpływ na jego wielkość, między innymi:

 • obrotu towarem nielegalnym i usługami sprzecznymi z prawem;
 • wartości czasu wolnego;
 • wartości wytworzonych bezpłatnie;
 • efektów zewnętrznych produkcji (np. zanieczyszczenia środowiska);
 • różnic cen w poszczególnych krajach;
 • faktu, że nie cały wypracowany PKB trafia do obywateli w postaci bezpośredniej (pensje) lub pośredniej (świadczenia, zasiłki itp.). Część PKB w formie kosztów transferowych i cen transferowych jest wyprowadzana z kraju wytworzenia;
 • jakości usług, zwłaszcza państwowych.Uwzględnia natomiast:
 • produkcję tzw. antydóbr (np. używki);
 • jest tym większy, im więcej wydaje się na zbrojenia, choć zdaniem niektórych ekonomistów wydatki takie nie zaspokajają potrzeb społeczeństwa.

Pomimo tych zastrzeżeń jest uznawany przez inwestorów za jedną z najważniejszych wielkości makroekonomicznych pozwalających ocenić, w jakim stadium cyklu koniunkturalnego znajduje się gospodarka danego kraju, a co za tym idzie jakie podjąć decyzje inwestycyjne.

Zobacz także interesujące frazy:

 • aktualne pkb;
 • dane pkb;
 • deficyt budżetowy pkb;
 • deflator pkb;
 • dynamika pkb;
 • polskidług publiczny pkb;
 • eurostat pkb;
 • gus pkb;
 • ile wynosi pkb;
 • luka pkb;
 • metody liczenia pkb;
 • metody obliczania pkb;
 • nominalny pkb;
 • obliczanie pkb;
 • pkb a pnb;
 • pkb dane;
 • pkb dane statystyczne;
 • pkb definicja;
 • pkb dla polski;
 • pkb europa;
 • pkb europy;
 • pkb gus;
 • pkb krajów;